web analytics
Statlig forvaltningssvikt og legalisert urett

Statlig forvaltningssvikt og “legalisert” urett

Statlig forvaltningssvikt

“Taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet.”
BI-professor Petter Gottschalk

I dag brøt nyheten om at mer enn 2000 personer uten rettmessig hjemmel i loven har blitt felt og idømt tilbakebetaling av allerede utbetalte penger fra NAV.  Blant disse har flere titalls personer urettmessig blitt idømt fengfselsstraff, en så mye som åtte måneder. Skandalen har blitt forårsaket av juridiske feiltolkninger som bryter med lovverket – en serie grove “legaliserte” justismord begått av norske myndigheter, med andre ord.

Hvordan er dette mulig? Dette gjelder norsk statsforvaltning på høyeste nivå, der utdannede og erfarne mennesker, deriblant et hav av jurister, besitter stillingene i regjeringskontorer og NAVs administrasjon? Og hvordan kan norske påtalemyndigheter og domstolene bli trukket med i dragsuget og opptre med slik blind villfarelse?

Med alle urimelige kutt, endringer uten forvarsel og lempelige overgangsordninger, brutaliseres mennesker ved å gis en umulig hverdag med få eller ingen fremtidsutsikter annet enn elendighet. Arbeids- og sosialdepartementet fremstår nå som et skandaløst departement. Vi beklager, sier statsråden. Beklager? Ødelegge livet til folk ved å kaste bort år av menneskers liv med urettmessig soning av uriktige dommer og påført rulleblad, sammen med økonomiske avstraffelser og bekymringer som kan være livsavgjørende, krever langt mer enn et «vi beklager».

Dette departementets ukloke og brutalt hensynsløse politikk bør stoppes, eller i alle fall kraftig modifiseres. Å tillate denne utviklingen anledning til å fortsette vil være synonymt med villskap. Velferdsstatens hovedmandat, inkludert NAVs, er å beskytte mennesker, ikke ødelegge dem. Og dagens praksis er etter min og manges oppfatning destruktiv, dermed uakseptabel.

Departementet og statsrådens opptreden vitner om en hensynsløs kynisme og en menneskeforakt vi sjelden har vært vitne til i Norge i nyere tid. Denne skandalen overgår det meste.

De svakeste må betale prisen

I dag uttaler NAV-direktør Vågeng og andre, at de tar saken «på største alvor». Igjen. Den har vi hørt før, omatt og omatt att. Deretter følger tausheten parallelt med en serie kronikker og debattinnlegg om hvor fortreffelig arbeidet til departement, statsråd, statssekretærer og etater er, og hvor iherdig man jobber med å få alt frem i lyset. Imens har ingen ansvar – ansvaret ligger alltid hos noen andre, et annet sted og i en annen itd, og alle erklærer tillit til hverandre. Ingenting får følger. Isteden blir vi fôret med flere og rikelige doser av PR, spinn, juridisk akrobatikk og politisk propaganda.

Dette fremstår som identisk med den samme svikt, omgåelse og uredelighet jeg har opplevd i møte med vergemålsordningen: Statens sivilrettsforvaltning sammen med fylkemannsembetenes vergemålsavdelinger, inntar samme posisjon og rolle som NAV i den omtalte trygdeskandalen. Politi og påtalemyndigheter henlegger saken basert på fylkesmannens uttalelse og vurdering, uten å avhøre berørte og vitner, eller instigere annen form for granskning.

Videre synes domstolene i vergesaker, som i de grelle NAV-sakene vi er gjort kjent med i dag, å benytte lovverket på vis som støtter statens fremstilling og ønske(r), uten tilstrekkelig hensyn til de faktiske forhold og omstendighetene.

Heller ikke tas nødvendig og  forventet hensyn til den reelt skadelidende, nemlig vergehaver selv, eller hans eller hennes pårørende. Og slik, med denne sakstilnærmingen, ender det reelle offeret opp som skurken: Offeret må bære ydmykelsen og tapene, mens gjerningsmannen går fri. Slik kan uhelbredelige sår skapes hos den skadelidende.

Sår kan lindres om en oppreisning følger, men aldri helt heles. Det er tragedien for slik er justismordets grusomme vesen.

Lignende avvik har vi sett innen det norske barnevernet, et enestående fenomen siden det har oppnådd å bli internasjonalt beryktet som notorisk i sine overtramp. Flere titalls ganger har det norske barnevernet blitt anmeldt til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og i flere av sakene har Norge blitt  dømt i EMD for brudd på menneskerettighetene.

Også Riksrevisjonen har gjentatte ganger rettet alvorlig kritikk mot statsforvaltningen og departementer for omgåelser, trenering, unnlatelser og kompetansesvikt i utøvelsen av samfunnsoppdragene de innehar – alt uten at myndighetene viser det minste tegn på å ta alvoret i dommer og ramsalt kritikk rettet mot embetsutøvelsen inn over seg. Isteden fôres vi, befolkningen, med overskrifter som «Barns rettigheter står sterkt i Norge», «I Norge har vi en barneminister» og, mildt irettesende, «Vi må snakke mer om det gode arbeidet som gjøres i barnevernet» i etterkant. Dette har vi blitt vant til at er myndighetenes respons hver gang alvorlige avvik avsløres og skandale truer.

Politiske privilegier

Ingenting har konsekvenser er erfaringen vi sitter igjen med når det gjelder denne regjeringen og statsforvaltningens feilvurderinger og gjentatte brudd på lovverket. At påtalemyndigheter og norske domstoler fremstår som, frivillig og vel vitende eller ikke, å bli trukket inn i denne malstrømmen av svikt ved å spille med, er et bekymringsfullt tankekors.

Det må være til stor sorg for Norges nå avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, at denne dramatiske skandalen når offentligheten bare dager før han skal forlate stillingen som Norges lengstsittende i embetet. Personlig har jeg aldri næret tvil om riksadvokatens oppriktighet i sitt ønske om å se det norske rettssystemet og domstolene som et uavhengig, autonomt embete vi, folket, kan ha absolutt tillit til. Det har han arbeidet for å oppnå hele sin tid som nasjonen riksadvokat.

NAV-skandalen viser dessverre at dette langt fra er tilfellet: Rettsvesenet og domstolenes uavhengighet har vist seg å være lenger unna målet enn det mange hadde håpet og trodde. Riksadvokaten oppnådde ikke helt det han ønsket, ville og arbeidet for. Til vår alles ulykke har idealet Busch tilstrebet isteden vist seg å være mer som et fata morgana, en illusjon som resultat av sedvaner – en ukultur – der embetmenn og -kvinner opptrer forblindet fordi de interne båndene i et lite miljø er for mange og tette.

Gjensidig hensyn og respekt er både naturlig og viktig de embetsutøvende imellom, og den moralske forpliktelsen vil rimeligvis oppleves stor fordi mange har vært kolleger i andre sammenheng og i mange tilfeller bidratt til ansettelse av hverandre. Innbyrdes avhengig står også etatene hverandre for nær: når lover og regelverk ikke overholdes hører alle rettsmessig til syvende og sist inn under et og samme departement, justisdepartementet, og står ansvarlig overfor en og samme statsråd, justisministeren.

Det synes selvinnlysende at i et såpass sammenvevd system av mennesker og etater vil en reell uavhengighet være så og si umulig annet enn som et ideal – et ideal som under nåværende struktur vil forbli illusorisk, derfor uoppnåelig, med mindre grunnleggende strukturer endres. 

NAV-skandalen avslører og understreker nødvendigheten av at etater tydelig separeres. Klageorganer må gjøres helt uavhengige av systemene. All rolleforståelse må avklares og tydeliggjøres. Det fremstår som påkrevet at formelle sanksjoner som svir iverksettes der alvorlige brudd begås av embetsverket på lover, retningslinjer og regelverk.

Først når dette skjer vil vi som samfunn ha beveget oss nærmere likhet for loven-prinsippet. Først når dette skjer vil vi vite at vi har uavhengige påtalemyndigheter, et rettssystem og domstoler som fortjener hele folkets uforbeholdne tillit. Likhet for loven betyr at loven ikke bare skal gjelde og anvendes for Jørgen Hattemaker, men aldri for Kong Salomo. Loven skal anvendes likt og for begge.

Busch etterlot oss en arv: tanken og intensjonen om rettsvesenet og domstolenes uavhengighet. Denne arven bør vi som nasjon verne om ved å se til at målet om uavhengighet iherdig forfølges inntil målet er nådd.

Radbrekkingen vi er vitne til skje innen justis og omsorgs- og velferdstjenester under denne regjeringen er svært alvorlig. Den underminerer vår grunnleggende rettssikkerhet og vår trygghet, og demokratiet svekkes.

Vi burde alle være bekymret. Dypt brydd og bekymret.


NRK Nyheter | Trygdemottakarar feilaktig dømde etter feil tolking av regelverket  (28.10.2019)

Petter Gottschalk er professor ved BI og ekspert på hvitsnippforbrytelser. Gottschalks forskning er høyt ansett og blir sitert internasjonalt innen fagfeltet. I dette innslaget fra TV2 Nyheter belyser Gottschalk hvordan domstolene ikke ivaretar norsk rettssikkerhet, og slett ikke bare når det gjelder de omtalte sakene i NAV-skandalen. Taperne i samfunnet har ingen rettssikkerhet, hevder Gottschalk, og påpeker at hvitsnippforbrytelser der store millionbeløp underslås, i de få tilfellene svindleren blir stilt til rette straffes mildere, enn en trygdsvindel som gjelder en brøkdel.

Egenerfaring bekrefter Gottschalks poeng: I mors vergesak går vergen hun fikk oppnevnt fri. Vergen har underslått kontanter, verdisaker og innbo for nærmere tre millioner. Vi, i våre anstrengelser for å oppnå alminnelig og forventet rettferdighet, har i etterkant og som konsekvens blitt påført utgifter og gjeld i sekssifrede summer. Mor og jeg, sønnen, radbrekkes av myndighetene, også av retten, og må bære tapene. I løpet av fem år og på tross av alle bevis og alvorlige anklager, har vergen aldri blitt innkalt av politiet til avhør, heller ikke blitt gransket.
TV2 Nyheter | BI-professor Petter Gottschalk om NAV-skandalen (29.10.2019)


NAV-skandalen kort oppsummert:

Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie (Høyre) la i dag alle kort på bordet (28.10.2019). Riksadvokaten opplyser at 36 trygdemottakere har blitt uriktig dømt til fengsel.

Hovedtrekkene i det som har kommet frem så langt:

  • Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.
  • Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.
  • Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.
  • Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.
  • Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.
  • Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.
  • I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.
  • Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilder: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten


VG har laget en enkel og god oversikt over hovedtrekkene i dette som mye tyder på kan være den største NAV-skandalen noensinne:
VG | Dette må du vite om NAV-skandalen (28.10.2019)

Aftenposten har laget en samleside for alle avisens artikler om NAV-skandalen:
Aftenposten | Nav-skandalen: Alle artikler

En skandale for flere enn NAV, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. Han peker mot påtalemyndighetene og domstolene:
DN | Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt: En skandale (28.10.2019)

“Flere titalls mennesker er uskyldig dømt for trygdebedrageri. NAV-skandalen er dypt alvorlig. Vi må som et minimum kunne forvente at staten forstår lovverket den skal forvalte,” skriver Dagbladets lederredaksjon:
Dagbladet | Ødeleggende for folkets tillit til staten (28.10.2019)

“NAV-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en,” skriver Hege Ulstein i en kommentar i Dagsavisen. “Velferdsstaten skal løfte oss opp. Ikke tråkke oss ned.”
Dagsavisen | Å sparke de som ligger nede (29.10.2019)

“Her har alle i rettsstaten sviktet – Nav, påtalemyndighetene, domstolen og forsvarerne. Alle vi i rettssystemet må nå gå i oss selv, prøve å forstå hvordan dette var mulig, og forebygge at noe slikt kan gjenta seg,” sier Merete Smith, Generalsekretær i Advokatforeningen:
Dagsavisen | Advokatforeningen: Her har alle i rettsstaten sviktet (29.10.2019)

Så sent som i august mente NAV at etaten ikke var forpliktet til å på eget initiativ finne saker der de kunne ha gjort feil. Det ville være for “arbeidskrevende”. Isteden fortsatte de å anmelde “trygdemisbrukere”. – En liknende kynisme og mangel på samvittighet og respekt er vi sjelden vitne til fra det offentlige i Norge:
Adresseavisen | NAV mente det vill være “arbeidskrevende” å finne folk som kunne være feilaktig dømt (30.10.2019)

Det tok over to år fra Trygderetten første gang slo alarm til NAV, og regjeringen forstod alvoret i trygdeskandalen og trakk i nødbremsen:
TV2 | Virker som de ikke skjønte bæret (30.10.2019)

Advokat Ingrid Lauvås i Haugesund er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett. Hun er enig i at rettssikkerheten er under press. “Rettsstaten bygges ned hele veien og i alle ledd – fra politireformen i den ene enden, til forsvarerne i den andre. At rettsstaten sakte, men sikkert bygges ned i Norge, mener jeg er åpenbart,” sier Lauvås til Advokatbladet. – Denne uttalelsen er i realiteten så bekymringsfull at den ryster:
Advokatbladet | Knytter NAV-skandalen til økonomisk struping av rettsstaten (30.10.2019)

“Nav-saken er en historisk rettsskandale – justismord på samlebånd i et rettssystem som vi liker å tro er ett av verdens sikreste. Det mest alvorlige er at feilen ikke lukes vekk i rettsapparatet. At forvaltningen tolker og praktiserer loven feil, skjer nærmest hele tiden. Rettsapparatet er garantisten for rettferdighet og rettssikkerhet når alt annet svikter, så hvem svikter?” spør advokat Carl Bore i sin kronikk og påpeker at med alle nedskjæringer nærmer det norske rettyssystemet seg “amerikanske tlstander” der uskyldige mennesker blir dømt grunnet manglende forsvarerinnsats:
NRK Ytring | Å spare seg til justismord (30.10.2019)

“Den siste av en rekke skandaler beviser nok en gang at man er sjanseløs mot et Nav-system som er helt på ville veier!” skriver en bruker i dette debattinnlegget i Hamar Arbeiderblad. “Dette er ikke et angrep på alle som jobber i Nav, for jeg tror faktisk de aller fleste er samvittighetsfulle og oppegående medarbeidere. Men det er et «angrep» på de som sitter og finner på nye forskrifter, regler og reformer som de ikke er i nærheten av å forstå konsekvensene av.”
HA | NAV hjelper deg helt til bunns (30.10.2019)

“En riksadvokat med mot til uavhengighet. Det må være bittert at akkurat en massiv rettsskandale ble hans siste sak,” skriver Aftenpostens Harald Stanghelle. “På vei ut døren har da også Tor-Aksel Busch signalisert nødvendigheten av å være mer kritisk til det som kommer fra forvaltningen. Det vil også være helt i tråd med den gjennomtenkte uavhengighet som ellers dominerer hans faglige ettermæle.”
Aftenposten | Arven etter Tor-Aksel Busch (30.10.2019)


Fortløpende og oppdaterte artikler om NAV-skandalen fra media:

Trygderettens dommer, Constanse Holtermann, opphevet NAVs beslutning ultimo oktober, 2017, rapporterer VG. I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet NAV og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist. Men NAV svarte ikke Trygderetten.
VG | Dommeren påpekte feil – fikk ikke svar fra NAV (31-10-2019)

To tingretter har funnet seks nye saker der dommen kan være feilaktig, alle i perioden etter at alarmen hadde gått:
Aftenposten | Seks nye saker knyttes til NAV-skandalen (31.10.2019)

Advokat Olav Lægreid er trygderettsekspert og har i et nettmøte arrangert av TV2 svart på spørsmål i forbindelse med NAV-skandalen:
TV2 | Trygdrettsekspert svarer på spørsmål i nettmøte om NAV-skandalen (31.10.2019)

“Seinest i august ville ikke NAV lete etter saker fordi det ville være «arbeidskrevende». Arrogansen som deler av NAV har oppvist i møte med denne totale systemsvikten, er rystende.” skriver Dagbladet i sin lederartikkel:
Dagbladet | Ubegripelig at NAV kunne svare slik (31.10.2019)

“Mer enn to år før NAV-skandalen sprakk var arbeidsminister Anniken Hauglie krystallklar overfor Stortinget: EØS-reglene trumfer norsk lov. Likevel fortsatte NAVs praksis med å nekte utbetalinger til brukere som oppholdt seg i utlandet” rapporterer VG:
VG | Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder (31.10.2019)

“Å nekte trygd til dem som reiser ut av landet, slik loven gjør, er grunnleggende suspekt etter EØS-retten,” sier jusprofessor Hans Petter Graver. Nå signaliserer også EØS-tilsynet ESA at Norge har kan ha feiltolket regelverket tilbake til 1994:
Aftenposten | NAV-skandalen: ESA frykter Norge kan ha misforstått helt tilbake til 1994 (01.11.2019)

“Tydeligvis har Nav gitt seg selv myndighet til å avgjøre når dommer er feil,” kommenterer Andreas Slettholm. “Nav fortsatte sin praksis, Trygderetten truet med Efta-domstolen, Nav kontaktet departementet og skjønte de hadde dummet seg ut, riksadvokaten ble koblet inn, og voila: En vaskeekte skandale.”:
Aftenposten | NAV kan altså tape i retten, men fortsette som før (01.11.2019)

NAV-brukere kan få fengselsstraff for svindel av 100.000 kroner, mens millionsaker innen finans ofte straffes mildere. BI-professor og ekspert på hvitsnippkriminalitet Petter Gottschalk reagerer:
Finansavisen | NAV-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser (01.11.2019)

“Norge er rammet av den største sosialpolitiske og juridiske skandalen i fredstid,” skriver Arne Strand i sin kommentar, og konkluderer med rette: “Hovedkonklusjonen i den omfattende Makt- og demokratiutredningen fra 2003 er at demokratiet forvitrer. Folkestyret er svekket i alle ledd. Nav-skandalen har svekket befolkningens tillit til demokratiet.”
Dagsavisen | Rettsstaten kollapset (01.11.2019)

“Å sende mennesker i fengsel på feil grunnlag er svært alvorlig. Men deres rettsløshet kommer også av det synet vi som samfunn har på dem som mottar trygdeytelser,” skriver sjefredaktør Carsten Bleness i en kronikk i Hamar Arbeiderblad. “Kan vi håpe at Hauglie og Vågeng skjønner at de snarest bør levere nøklene sine som en følge av skandalen?”
HA | Ta dem! Ta dem hardt! (02.11.2019)

VG har kontaktet en rekke av forsvarsadvokatene til de feilaktig dømte i Nav-skandalen. Kun to av de VG har snakket med forteller at de tok opp EØS-regelverket i rettssakene. “De som burde visst det, er NAV,” sier en av dem til VG:
VG | Forsvarer i NAV-sak: Kan ikke se det er noen grunn til å klandre meg (02.11.2019)

Et leserinnlegg fra en NAV-bruker: “Moralen er at kan du ikke jobbe, så skal du faen plystre ikke reise noe sted heller.”
Nettavisen | NAV – med retten til å straffe hardt (02.11.2019)

Velferdsetaten har feiltolket eksisterende lovgivning i årevis og rettsmyndighetene har ikke lagt merke til det. I dusinvis av tilfeller ble folk dømt for svindel, selv om de ikke hadde gjort noe galt. Nå har skandalen brutt ut, og politikken er i en forklaringklemme, skriver NZZ. At saken får et stort oppslag i renommerte NZZ understreker hvor viktig saken er. NAV-skandalen har konsekvenser for tilliten til både myndigheter og velferdstaten:
Neue Züricher Zeitung (NZZ) | Ein Justizskandal erschüttert das Vertrauen der Norweger in ihren Sozialstaat (En justisskandale skaker nordmenns tillit til velferdsstaten) (03.11.2019)

Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland mener NAV-skandalen avdekker at de mest sårbare har dårligst beskyttelse i alle statsmakter. Det skriver han på sin åpne Facebook-side.

Jaglands Facebook-innlegg (02.11.2019):
“KLASSEJUSTIS OG EMBETSSTYRE

NAV skandalen avdekker noe som alltid har vært et problem: at de mest sårbare har dårligst beskyttelse i alle statsmakter, inklusiv den fjerde, pressen. – Det andre, noe jeg skal fortelle om i mine memoarer, er embetsverkets uvilje mot grunnlovsfesting av rettigheter og særlig at de skal forankres i internasjonale menneskerettigheter. EØS er bra for finans og handel, men at mennesker skal ha internasjonale rettigheter, det forsøker vi i det lengste å unngå, har vært holdningen. – Denne holdningen ble jeg kjent med som Stortingspresident ( som jeg skal belyse i mine memoarer) da jeg startet arbeidet med en revisjon av Grunnloven med sikte på å innarbeide menneskerettighetene i den. Det kom NEI fra øverste hold i regjeringen, inspirert av kulturen i embetsverket.”

VG | Jagland om NAV-skandalen: De sårbare har dårligst beskyttelse (04.11.2019)

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre forventer en klar erkjennelse fra arbeidsministeren av at Navs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale. Arbeids- og sosialminsiter Anniken Hauglie skal redegjøre for Stortinget om NAV-skandalen f.k. tirsdag, 5.11.2019:
Aftenposten | Støre: Trygdeskandalen må til kontrollkomitéen (04.11.2019)

Et NAV-rundskriv fra 2012 gjør det uttrykkelig klart at folk har rett til ytelser som syke- og arbeidsavklaringspenger selv om de drar til et annet EØS-land:
Dagsavisen | NAV-rundskriv tydelig om EØS-reglene (04.11-2019)

“Her har HR (høyesterett) svekket tilliten til domstolene og med sin linje underminert rettsstaten. De tekniske argumentene strider mot EØS-rettens grunnprinsipper. I for mange saker finner høyesterett måter å unngå å prøve forvaltningen på. Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik deres oppgave er, legitimerer de lovbrudd og overgrep. Eldens svar er klarere og bedre enn det vi har hørt fra høyesterett”, kommenterer Mads Andenæs på sin Facebook-side til Eldens uttlaelser. John Christian Elden tok opp feiltolkningen av EØS-regelverket i en NAV-sak som ble behandlet i Høyesterett. “Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema for retten”, sier Elden til VG:
VG | John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt (04.11.2019)

I en oppsiktsvekkende kronikk i VG hudfletter den tidligere presidenten for EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, Norges regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, og han beskylder regjeringsadvokaten for systematisk motarbeidelse gjennom to tiår:
VG | NAV-skandalen er et resultat av 20 års motstand møt EØS, ESA og Efta-domstolen (04.11.2019)
Taz Archiv | Die EU muss genauer auf Norwegen blicken als bisher, sagt Carl Baudenbacher (EU må se på Norge med et mer granskende blikk enn hittil, sier Carl Baudenbacher) (03.11.2019)

I et tilsvar i samme avis, svarer regjeringsadvokaten med benektelse av den tidligere presidenten for EFTA-domstolens påstander og beskyldninger:
VG | Om lojalitet og etterlevelse (04.11.2019)

Dokumenter sendt mellom ESA og Norge avslører at det har foregått en intens dialog om tolkningen av EØS-reglene i mange år. Norge har gjennom en årrekke bevisst utsatt ESA for politisk press, mener EU-kjenner og redaktør av nettstedet Europeisk politikk, Paal Frisvold. “Norge har brukt alle triksene i boken for å trenere ESA, og ESA har latt seg presse. De har bare gjort halvparten av jobben. Dette er dypt kritikkverdig,” sier han til NRK. “Norge burde vært sendt til domstolene for lenge siden.”
NRK | EU-kjenner mener trygdeskandalen kan skyldes politisk press fra Norge (04.11.2019)

“Vi ber om unnskydning”, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie frå talarstolen på Stortinget då ho forklarte seg i dagens høring om trygdeskandalen. – “Unnskyld”, repeterte statsminister Erna Solberg i Stortingets vandrehall etterpå:
NRK | Regjeringa la seg flat i Stortinget: – Unnskyld! Unnskyld! (05.11.2019)

EØS-ekspert Jon Midthjell mener både foreslått leder av NAV-granskingen, Finn Arnesen, og Per Sanderud er inhabile og ikke kan granske NAV:
VG | Hevder flere av Hauglies NAV-granskere er inhabile (07.11.2019)

Dette er idéene som har legitimert praksisen over tid.
Dagbladet | Ideene som gjorde NAV-skandalen mulig (07.11.2019)

Professor Jan F. Bernt mener det politiske Norge er på ville veier i spørsmålet om gransking av NAV-saken. – Det er Stortinget som bør stå for granskingen, sier han:
VG | Jusekspert ut mot regjeringen: Stortinget bør lede granskingen (08.09.2019)

Trygdeskandalen skjedde fordi lovgiveren og forvaltningen utfordret regler i EØS-avtalen. Forvaltningen var stilt overfor en umulig oppgave, med motstridende instrukser som ikke kunne oppfylles samtidig, skriver jusprofessor Hans Petter Graver:
Morgenbladet | Rettsstatens kriseberedskap (08.11.2019)

“Forvaltning av Grunnlovens verdinormer er Statens viktigste ansvar i vårt demokratiske samfunn. Naturretten vil være et godt utgangspunkt for samfunnsnormer, og slik Eivind Berggrav har uttrykt «den stat som oppgir naturretten, står igjen med naturens rett – d.v.s den sterkestes rett». Dette fikk vi bekreftet i Nav-skandalen, hvor den enkelte borger var sjanseløs mot Staten i rettssystemet. Byråkratisk kameraderi skjer når saksbehandlere eller domstolene blir mer opptatt av å gå forvaltningen til hånde enn å forvalte loven riktig”, skriver advokat Farhad Shæriæti i sitt innlegg:
Adresseavisa | Advokat om Nav-skandalen: Kameraderi og lakeimentalitet i norsk forvaltning (08.11.2019)

Allerede i juli 2018 skjønte de ansatte i NAVs klageinstans at det ble gjort feil med EØS-reglene. Informasjonen havnet på departementets bord for elleve måneder siden – men ble ikke fulgt opp. – Uredeligheten på departementalt nivå er nedslående. Maskering  av de faktiske forhold, forløpet og ansvarspulversering blir forsøkt i alle ledd.
VG | Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått (11.11.2019)

I dette debattinnlegget skriver forfatteren: “NAV-skandalen har rystet oss alle. For egen del har det ført til en ekkel tanke: Gjelder det vi nå ser i NAV også for andre offentlige etater som behandler oss som enkeltindivider? Trenger vi en undersøkelseskommisjon som kan se på hele den norske forvaltningen?” – Dessverre er dette konklusjonen mange vil trekke etter sitt møte med norsk forvaltningspraksis i ulike etater, for eksempel NAV, vergemålsordningen, barnevern og mattilstynet, også der domstolene og andre rettssinstanser er involvert.
VG | Hele forvaltningen bør granskes (12.11.2019)

Flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder. Det som fortelles, skal bli omtalt som den største offentlig skandalen i nyere, norsk historie.
VG | Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel (12.11.2019)

Samfunnsgeograf og forsker ved NIBR (OsloMet) Guro Aandahl skriver i dette innlegget om sitt møte med NAV etter at hun fikk senskader av kreft og ble tvunget til å søke om uføretrygd. I teksten forteller hun at hun har møtt et Nav som har blitt mer og mer utilgjengelig og kontrollerende, og som har glemt hvem de er til for. Hun forteller at i tillegg til den sosiale påkjenningen av å havne utenfor arbeidslivet, er Navs stadig mer omfattende krav en enorm belastning når man er syk.
Klassekampen | Logg inn, fyll ut, fall på kne (14.11.2019)

NAV-avsløringen er den største rettssikkerhetsskandalen siden Lund-kommisjonen, skriver jussprofessor Benedikte Høgberg. Siden svikten skyldes grunnleggende systemfeil i statsapparat og lovgivningsteknikk, risikerer saken å bli den første av flere. Her møter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie trygdemottaker Rune Halseth som sonet dom i NAV-saken. – Jurister på alle nivåer peker på hverandre etter rettssikkerhetsskandalen i NAV, men problemet ligger i selve systemet og lovgivningsteknikken. Vi har tusenvis av offentlige ansatte i byråkratiet, men svært få som skal forhindre at feil rammer borgerne. Stortinget må på banen.
Juridika | NAV-skandalen: Juristene i glasshuset (15.11.2019)

Det er legitimt å velge handlingsalternativer innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet, skriver EØS-ekspert Espen Bakken i dette innlegget. Han mener at tidligere president i EFTA-domstolen Carl Baudenbacher har gått over streken i sin kritikk av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.
Advokatbladet | EØS-rett er norsk rett (21.11.2019)

I et møte med blant andre Nav 26. september i år, spurte daværende riksadvokat Tor Aksel Busch Nav om det var noe vesentlig nytt. Nav svarte nei.
TV2 | Sjokkbrev: Nav orienterte ikke Riksadvokaten da han spurte (21.11.2019)

Carl Baudenbacher refser norske myndigheter, og mener at ingen andre EU- eller EFTA-stater har pålagt dem som anvender EØS-regelverket å forstå regelverket på en måte som ligger helt i yttergrensen av hva som er tillatt.
Advokatbladet | Tidligere EFTA-president: – En systematisk feil (22.11.2019)

«Stortinget kjenner bare statsråden», lyder et av prinsippene i vårt statsstyre. Men når den ene regjering etter den andre snubler i EØS-jusen, tidvis så stygt at uskyldige fengsles og syke møtes med ruinerende tilbakebetalingskrav, da er situasjonen blitt meget alvorlig. Det er på tide å flytte blikket til kulissene. Til maktens grå eminenser.” skriver professor i statsrett Benedikte Moltumyr Høgberg (UiO)
Aftenposten | Nav-skandalen og maktens grå eminenser (23.12.2019)

NAV-skandalen: Ni varsler kunne ha avdekket at Norge praktiserte EUs trygderegler feil. De ble ikke fulgt opp av NAV og departementet, før seks år etter første varsel.
VG Spesial | Seks år med varsler – 78 uriktig dømt (08.01.2020)

Trygdeskandalen handler dypest sett om fornektelsen av at Norge gjennomgikk en rettslig revolusjon i 1994. Følgen ble en generasjon av norske jurister som ikke er utdannet i norsk jus, skriver advokat og skribent Eirik Vinje.
VG |En konstitusjonell, kollektiv kollaps (08.01.2020)

Torsdag 9. januar 2020 begynte høringen i Stortinget om NAV-skandalen. Først ute var nylig avgåtte riksadvokat Tor-Aksel Busch, som forteller: En statsadvokat ble stoppet «nærmest på gangen» av en ansatt i NAV, og fikk slik vite om NAV-skandalen.
Nå går tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere.

VG | Tidligere riksadvokat: 33 dommer kunne vært unngått om vi hadde fått beskjed før(09.01.2020)

De skulle ha vært på NAV hele gjengen. Da hadde de nok klart å skjønne regelverket, skriver Astrid Meland i sin kommentar etter høringen i Stortinget.
VG | De skulle vært på NAV hele gjengen (08.01.2020)

NAV-høringene denne uken har gitt oss mye informasjon – og lite klarhet. Så mange instanser og personer har gjort feil i den kanskje største rettsskandalen i norsk historie at vi risikerer at ingen egentlig blir stilt til ansvar. Det er ille.
VG | Leder | Ansvar for alle – og ingen (11.01.2020)

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (47) er ansatt som ny administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Omplasseringen kan lett oppfattes som et hån og negativt påvirke både ofrene og andres allmenne rettsfølelse.
Dagsavisen | Tidligere statsråd Anniken Hauglie blir ny sjef i bransjeforeningen Norsk olje og gass (31.03.2020)

Det kan ta et år ekstra før de dømte i trygdeskandalen får saken sin behandlet på nytt. Rune Halset, som ble dømt til fengsel for trygdeeksport, sier han fikk vite om utsettelsen gjennom et rykte.
NRK | Forsinkelser i trygdeskandalen: – Informasjonen svikter nok en gang (15.07.2020)

Kvinnen ble dømt til fengsel for trygdesvindel, og sonet i fengsel. Nå – ett år etter sin død – er hun blankt frifunnet.
Dagbladet | Frifunnet etter sin død (18.07.2020)

I årevis håndhevet både Nav, departementet og rettsvesenet EUs trygderegler feil. Men hvordan kunne det skje? De som har gransket skandalen, er ikke nådige.
Aftenposten | Gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte (31.07.2020)

Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler. De fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk til fordel for staten.
VG | Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter (06.09.2020)

NAV-sakene settes i bero av norsk Høyesterett i påvente av uttalelse fra EFTA-domstolen.
Den høyere påtalemyndighet | Endrede direktiver i NAV-sakene (01.07.2020)
Riksadvokatene | Brev til statsadvokatene og politimestrene vedr. NAV-sakene (30.06.2020)

Både EU-kommisjonen og ESA legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.
E24 | EU-kommisjonen feller knusende dom over den norske trygdesaken (28.10.2020)

Tilsynsorganet ESA mener Norge ikke har respektert EØS-reglene om retten til fri bevegelse i trygdeforordningen og har innledet en formell sak mot Norge.
VG | ESA åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen (25.11.2020)

Politikerne sliter med å komme til bunns i Nav-skandalen. Det er fortsatt uklart hvor lenge skandalen har pågått.

Politikerne sliter med å komme til bunns i Nav-skandalen. Det er fortsatt uklart hvor lenge skandalen har pågått. «Vi står overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie»
Dagsavisen | Blindsonen i Nav (30.11.2020)

Nav-skandalen må ses i sammenheng med regjeringens jakt på trygdemisbruk”, sier gransker:
Klassekampen | Kom ikke til bunns (11.12.2020)


Granskningsutvalgets rapport

Den 4. august 2020 presenterte det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget sin rapport. Utvalget ble ledet av professor Finn Arnesen (UiO). Arnesen er tidligere konstituert høyesterettsdommer og ekspert innen EU og EØS-lovverket. Han har i mer enn 20 år utdannet jurister innen europarett. Fra 1998 har han vært ansatt som professor i rettsvitenskap ved Senter for europarett.

NOU 2020:9 | Blindsonen: Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området | Les hele rapporten her.

Politikere og jurister i Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten og domstolene. Ingen av dem hadde nok kompetanse eller tok tilstrekkelig hensyn til EØS-reglene. Det er dommen fra utvalget som har gransket saken.
Aftenposten | Trygdeskandalen: Politikere og jurister forsto ikke EØS-retten (04.08.2020)

“Men det granskerne ikke sier noe om, er hvordan et massivt system kan jobbe med å endre sitt menneskesyn. For i bunn og grunn er det det avgjørende spørsmålet i denne skandalen. Det har vært en bekymringsfull mangel på kommunikasjon om hvordan rettssikkerheten skulle sikres”.
Vårt Land | Det granskerne ikke sier noe om, er hvordan et massivt system kan jobbe med å endre sitt menneskesyn (04.08.2020)

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget bekrefter at EØS-retten har blitt feilpraktisert i trygderettsskandalen, men utvalget er uenige om hvor langt tilbake praksisen går.
VG | Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet (04.08.2020)

Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) vedgikk i Stortinget at det sviktet i alle ledd under NAV-skandalen.
VG | NAV-skandalen i Stortinget: – Rammet enkeltmennesker hardt (13.10.2020)

Ansvarspulveriseringens skandale. Konstituert arbeids- og soialminister Henrik Asheim skal svare for en skandale han knapt har hatt fingrene i. Aftenpostens Andreas Slettholm kommenterer:
Aftenposten | Hvis man ikke vet hva Nav driver med, er det veldig rart å ville lovfeste det (13.10-2020)

Statsråd Henrik Asheim holder en redegjørelse for Stortinget om rapporten etter NAV-skandalen.
Stortinget | Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9 (13.10.2020)

 


Relaterte innlegg:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *